qua giọng ngâm 
Uyên Phương Minh Nguyệt  Những Thi Phẩm 
      Tuyệt Tác Việt Nam